10117نویسندگی و داستان های آزاد

آقای محمد رضا دستوری یا نام هنری = رضا داستانی دانش آموز زبان، ادبیات، فرهنگ و هنر زبان فارسی و دانش آموز نویسندگی خلاق یا نویسندگی داستان های علمی تخیلی آفرینندگی نوشتن، نگارش، تالیف، ترجمه، اقتباس، الهام گرفتن

نویسنده، نویسندگی، نوشتن، نگارش، نگارنده، تالیف، مولف، ترجمه، مترجم، اقتباس++++++++

نویسنده آقای محمد رضا دستوری یا نام هنری = رضا داستانی نویسنده داستانهای علمی تخیلی و …. غیره
1+ نویسندگی و داستان های آزاد
2+ نویسندگی خلاق آفریننده
3+ تخیلی علمی، آموزشی، طبیعی، پرماجرا
4+ داستان های کوتاه و بلند
5+ مطالب خواندنی جالب آموزشی، سرگرم کننده، دوست داشتنی kkkjgjgjiir jgkfkfk eeeee nnvn v v v
6+ مقالات
7+ جوک ها
8+ کلمات قصار
9+ بلاک و وبسایت
10+ جمعاً هر چه که بنویسم ….
+++++
ملک تعالی و تقدس تراست
آگاهی و هستی همیشه باهم وجود دارند
آگاهی حضور دارد یا حضور دارد

ُُ=====

31/10/2021
خواندن هوشمندانه

++++


++++

Translate »