1نوشتن نوشته ها نویسنده

نوشتن نوشته ها نویسنده آزاد

=======================================================================================================================================

1+ یا خداوند یگانه متعال کامل هستی، یا الله تعالا، یا خدای بهشت، یا هونلی گاد، یا بهترین کامل هستی با بهترین نام ها و بهترین صفات جمال و جلال وکمال، یا استاد کریم یا ….
با شکر و سپاس فراوان

+++++/.وئدذرزطظ+ ت ا تقق×÷+-/\خ] ژ ير یر ة ؤٌ ٌ ًريالٍ , ؛ ، ء>.،ـ—-_|* ئ ئدء

++++++++++++++

20 % 30 + شنیدن و گفتن و خواندن و نوشتن و تایپ کردن و وقت و کار و نویسندگی
1 تا 10 تا 100 تا 1000 تا 10000 تا 100/000 تا 200/000 تا 300/000 مرتبه تایپ

سلام خدا حافظ احترام انسان شاید مثلاٌ

توجه در کجاست زیاد سهیم جای بازار نامه شرح بدین بآن درآن عنوان باید بردارد ندارد بگیر نگیر راه حل ارائه
کجاست زیاد سهیم جای تلفون پیغامو داد و ستد گرفت شدو میشود
کردند جمع نیز بهتر بهترین بد خوب شاید اگر مگر یم یک دو سه چهار سلامت سالم غذا تغذیه عبور تقل
تحصیل تکرار تجربه آب هوا خاک زمین نور گرما سرما ما شما صدا نباید باید باشد پایان ما چرا برای چه مانند کمک
آمادگی اعلام فروش خرید منافع سود زیان میخواهد خواستن تن نت ض طی بیا نیا خواهش میکنم
مانده یاد یادگیری آینده گذشته جواب سوال تست اداره برابر حق دارد هر زمان برسی قرار پایان مناسب
من تو ما شما ایشان آنها اینها او کتاب کامپیوتر آسوده می شود معرفی تصویر شامل بحث ضمن روش مورد
خیال راحت روزو شب دیروز امروز فردا در به نه با تا و از این آن کرد نکرد چگونه چطور بگیرو بده نده نرو برو

+++

پچجحخهعغفقثصضگکمنتالبیسشظطزرذدئو./ٍ،،،،،،،،،،،،ريالٍٍٍ،،،،،ژژژژژژژژًًًًٍٍٍريالريالًًًٌٌٌٌۀّّّؤؤؤؤؤؤژژژژژژييةةةةيييييي
يييي ي ي ژيژ ؤِؤلی سیا

سيا

++++++

+++++++++++++

هوشمندانه

++++

از حدود 85 تا 90 میلیون ایرانی همه یا هر اکثریتی یا حداقل 40 میلیون نفر مورد نیاز است تا برنامه های باغ های چهار فصل ایران با موفقیت اجرا کنند از سال 1400 تا 1404 یا 1410.
هماهنگ یا یکی از 10 بهترین کشورهای موفق در به ثمر رسانیدن 17 هدف سال 2030 سازمان ملل متحد و آماده کردن 100 بهترین ها برای جشن های سال 2045 که صدمین سال تاسیس سازمان ملل خواهد بود به عنوان نسل 100 سال اول

+++++

برنامه های باغ های چهار فصل ایران

40 میلیون دانش آموزان باغ های چهار فصل ایران
10میلیون دانش آموز آبهای ایران
10میلیون دانش آموز آتش یا انرژی آفتابی ایران
10میلیون دانش آموز هوای ایران
10میلیون دانش آموز خاک یا مواد غذایی ایران

+++++++

4 میلیون دانش آموزان و داوطلب فعال باغ های چهار فصل ایران
————
1میلیون دانش آموز و داوطلب فعال آبهای ایران
1میلیون دانش آموز و داوطلب فعال آتش یا انرژی آفتابی ایران
1میلیون دانش آموز و داوطلب فعال هوای ایران
1میلیون دانش آموز و داوطلب فعال خاک یا مواد غذایی ایران

+++++
400/000 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای باغ های چهار فصل ایران
————
100/000 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای آبهای ایران
100/000 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای آتش یا انرژی آفتابی ایران
100/000 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای هوای ایران
100/000 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای ل خاک یا مواد غذایی ایران

+++++

40/000 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای باغ های چهار فصل ایران
————
10/000 نفر دانش آموز و متخصصین و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای آبهای ایران
10/000 نفر دانش آموز و متخصصین و افراد باتجربه ر حرفه ای با حقوق و مزایای آتش یا انرژی آفتابی ایران
10/000 نفر دانش آموز و متخصصین و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای هوای ایران
10/000 نفر دانش آموز و متخصصین و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای ل خاک یا مواد غذایی ایران

++++

4000 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای باغ های چهار فصل ایران
————
1000 نفر دانش آموز و معاونان حرفه ای با حقوق و مزایای آبهای ایران
1000 نفر دانش آموز و معاونان حرفه ای و افراد باتجربه ر حرفه ای با حقوق و مزایای آتش یا انرژی آفتابی ایران
1000 نفر دانش آموز و معاونان حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای هوای ایران
1000 نفر دانش آموز و معاونان حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای خاک یا مواد غذایی ایران

++++
400 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای باغ های چهار فصل ایران
————
100 نفر دانش آموز و مدیران حرفه ای با حقوق و مزایای آبهای ایران
100 نفر دانش آموز و مدیران حرفه ای و افراد باتجربه ر حرفه ای با حقوق و مزایای آتش یا انرژی آفتابی ایران
100 نفر دانش آموز و مدیران حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای هوای ایران
100 نفر دانش آموز و مدیران حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای خاک یا مواد غذایی ایران

40 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای باغ های چهار فصل ایران
————
10 نفر دانش آموزان و مدیران ارشد حرفه ای با حقوق و مزایای آبهای ایران
10 نفر دانش آموز و مدیران ارشد حرفه ای و افراد باتجربه ر حرفه ای با حقوق و مزایای آتش یا انرژی آفتابی ایران
10 نفر دانش آموز و مدیران ارشد حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای هوای ایران
10 نفر دانش آموز و مدیران ارشد حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای ل خاک یا مواد غذایی ایران

++++

40 نفر دانش آموز و کارمند و کارگر حرفه ای با حقوق و مزایای باغ های چهار فصل ایران
————
1 نفر دانش آموزان و مدیر کل حرفه ای با حقوق و مزایای آبهای ایران
1 نفر دانش آموز و مدیر کل حرفه ای و افراد باتجربه ر حرفه ای با حقوق و مزایای آتش یا انرژی آفتابی ایران
1 نفر دانش آموز و مدیر کل حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای هوای ایران
1 نفر دانش آموز و مدیر کل حرفه ای و افراد باتجربه حرفه ای با حقوق و مزایای ل خاک یا مواد غذایی ایران

+++++

چهار مدیر کل 1 نفر را بعنوان فرد اول مسئول انتخاب خواهند نمود تا برنامه های باغ های چهار فصل ایران را رهبری کند

++++

کل و تمام برنامه های اصلی و بزرگ با رای مستقیم مردم یا تصویب وکلای مجلس شورای ملی ایران خواهد بود و تحت نظارت سازمان برنامه و بودجه اجرا خواهد شد.


+++++

کل بودجه لازم 4 تریلون دلار یا 4000 بیلیون دلار و بیشتر خواهد بود یا 4000 بیلیون دلار و بیشتر سرمایه گذاری لازم برای رساندن جی/ذ پی یا کل ایران از حدود 400 بیلیون فعلی به 4000 بیلیون در 4 یا 10 سال آینده تخمین زده شده است. حدود 40 برنامه 100 بیلیون دلاری.

حدود 100 بیلیون دلار برای آب های ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای انرژی های ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای هوای ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای خاک و مواد غذایی ایران
++++
حدود 100 بیلیون دلار برای باغ ها و محصولات بهاری ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای باغ ها و محصولات تابستانی ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای باغ ها و محصولات پائیزی ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای باغ ها و محصولات زمستانی ایران
++++++

حدود 100 بیلیون دلار برای راهها و جاده های ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای انرژی های ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای هوای ایران
حدود 100 بیلیون دلار برای خاک و مواد غذایی ایران

+++++

حدود 100 بیلیون دلار برای زبان فارسی یا پارسی
حدود 100 بیلیون دلار برای زبان های دیگر
حدود 100 بیلیون دلار برای کامپیوتر و اینترنت
حدود 100 بیلیون دلار برای آموزش و پرورش مردم ایران

++++

حدود 400 بیلیون دلار برای برنامه باغ های چهار فصل نمونه ایران و هندوستان
و یونسکوی اینگلیسی و هندی و فارسی هند و ایران در هندوستان در اطراف بمبئی

++++++++++++++

سعدی و آثار وی از اول پیدایش و نگارش مورد علاقه، قدردانی، ارزش و احترام بوده است و بیش از 400 سال
بعنوان اولین و بهترین کتاب آموزش زبان فارسی یا پارسی انتخاب قرار گرفته است

مجسمه سعدی زعفرا

++++++

+++++

+++++

از حروف عبارت «اسمارت» چه تعابیر دیگری می شود؟

در گذر زمان تعابیر دیگری از حرف عبارت «SMART» ارائه شده است. می توانید اینها را بخوانید:

هدف-گذاری

از حرف S :

Strategic = استراتژیک (راهبردی)

از حرف M :

Motivating = انگیزه‌بخش

از حرف A :

Agreed = مورد توافق

Attainable = قابل دستیابی

Action-oriented = عمل‌محور

Ambitious = بلندپروازانه

Aligned with corporate goals = هم‌راستا با اهداف شرکت

از حرف R :

Realistic = واقع‌گرایانه

Resourced = دارای منابع

Results-based = مبتنی بر نتایج

از حرف T :

 Trackable = قابل ردگیری

Time-based = زمان‌مند

Time limited = دارای محدودیت زمانی

Time/cost limited = دارای محدودیت زمان و هزینه

Time-sensitive = دارای حساسیت زمانی

Timeframe = چارچوب زمانی

+++++

هدف گذاری به روش اسمارت SMART https://www.sallesacademy.com/smart/

هف گذاری اسمارت (SMART) اختصار این کلمات است:

Specific: مشخص

Measurable: قابل اندازه گیری

Attainable: دست یافتنی

Realistic: واقع گرایانه

Timely/Time Bound: در محدوده زمانی مشخص

هدف گذاری به روش اسمارت پنج مرحله دارد که قصد دارم این موارد را به شما معرف کنم:

۱-اهداف خود را معین، روشن و شفاف بیان کنید.

هدف گذاری به روش اسمارت SMART
Translate »